https://www.dompsc.com


MPSC Group C Previous year papers for pre and mains

MPSC Group C Previous year papers for pre and mains

Author

By Shubham Vyawahare

10-July-2024

➤ महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोग (MPSC) दरवर्षी महराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागामध्ये अधिकारी , कर्मचारी स्वरूपाची भरती करण्यासाठी MPSC State Service परीक्षा घेत असते.यापरीक्षे द्वारे अनेक पदे भरली जातात ,या पद मध्ये वर्ग १ व वर्ग २ पदाचा समावेश असतो.
➤ या परीक्षा मध्ये पुढील वर्षीच्या परीक्षेला सामोरे जायचे असल्यास पूर्वीचे MPSC pre Papers बघणे व त्याचे अवलोकन करणे अत्यंत गरजेच असत.परीक्षे मध्ये पास होणार्या विद्यार्थी अधिकारी नेहमी नवीन होतकरू विद्यार्थांना हर्च सांगत असतात कि MPSC pre Papers चे छान पुनरवलोकन करा आणि पुढील परीक्षेस सामोरे जा .

➤ पुढे MPSC Group C Pre and Mains Papers 2022, MPSC Group C Pre and Mains Papers 2021,MPSC group c Papers 2019,MPSC group c Papers 2018,MPSC group c Papers 2017,MPSC group c Papers 2016 Tax Assistant ,clerk चे उपलब्ध आहे .

MPSC Group C Pre And Mains 2022

The table below gives the Previous year paper for MPSC Group C Examination 2022 for posts.
MPSC Group C Excise-SI, Tax Assistant आणि Clerk-Typist 2022 पदासाठीची पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.


परीक्षेचे नाव (Exam Name) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2022 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Combine Mains Exam Paper 1 2022 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Excise-SI Mains Exam Paper 2 2022 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Tax Assistant Mains Exam Paper 2 2022 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Clerk-Typist Mains Exam Paper 2 2022 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Industry Inspector Mains Exam Paper 2 2022 Download Group C Papers Download Group C Papers

MPSC Group C Pre And Mains 2021

The table below gives the Previous year paper for MPSC Group C Examination 2021 for posts.
MPSC Group C Excise-SI, Tax Assistant आणि Clerk-Typist 2021पदासाठीची पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Combine Mains Exam Paper 1 2021 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Excise-SI Mains Exam Paper 2 2021 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Tax Assistant Mains Exam Paper 2 2021 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Clerk-Typist Mains Exam Paper 2 2021 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Industry Inspector Mains Exam Paper 2 2021 Download Group C Papers Download Group C Papers

Check MPSC Group C Books


MPSC group C Pre and Mains Papers 2019

The table below gives the Previous year paper for MPSC Group C Examination 2019 for posts.
MPSC Group C Excise-SI, Tax Assistant आणि Clerk-Typist 2019 पदासाठीची पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2019 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Combine Mains Exam Paper 1 2019 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Excise-SI Mains Exam Paper 2 2019 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Tax Assistant Mains Exam Paper 2 2019 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Clerk-Typist Mains Exam Paper 2 2019 Download Group C Papers Download Group C Papers

Check MPSC Group C Books

MPSC group C Pre and Mains Papers 2018

The table below gives the Previous year paper for MPSC Group C Examination 2018 for posts.
MPSC Group C Excise-SI, Tax Assistant आणि Clerk-Typist 2018 पदासाठीची पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2018 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Combine Mains Exam Paper 1 2018 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Excise-SI Mains Exam Paper 2 2018 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Tax Assistant Mains Exam Paper 2 2018 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Clerk-Typist Mains Exam Paper 2 2018 Download Group C Papers Download Group C Papers

MPSC group C Pre and Mains Papers 2017

The table below gives the Previous year paper for MPSC Group C Examination 2017 for posts.
MPSC Group C Excise-SI, Tax Assistant आणि Clerk-Typist 2017 पदासाठीची पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2017 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Excise-SI Mains Exam Paper 1 2017 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Excise-SI Mains Exam Paper 2 2017 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Tax Assistant Mains Exam Paper 1 2017 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Tax Assistant Mains Exam Paper 2 2017 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Clerk-Typist Mains Exam Paper 1 2017 Download Group C Papers Download Group C Papers
MPSC Group C Clerk-Typist Mains Exam Paper 2 2017 Download Group C Papers Download Group C Papers