https://www.dompsc.com


MPSC Rajyaseva Pre question papers 2023-2011

MPSC Rajyaseva Pre question papers 2023-2011

Author

By Shubham Vyawahare

16-June-2024

➤ MPSC Pre Previous Year Papers:महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोग (MPSC) दरवर्षी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागामध्ये अधिकारी , कर्मचारी स्वरूपाची भरती करण्यासाठी MPSC State Service परीक्षा घेत असते.यापरीक्षे द्वारे अनेक पदे भरली जातात ,या पद मध्ये वर्ग १ व वर्ग २ पदाचा समावेश असतो.
➤ या परीक्षा मध्ये पुढील वर्षीच्या परीक्षेला सामोरे जायचे असल्यास पूर्वीचे MPSC pre questions papers बघणे व त्याचे अवलोकन करणे अत्यंत गरजेच असत.परीक्षे मध्ये पास होणाऱ्या विद्यार्थी अधिकारी नेहमी नवीन होतकरू विद्यार्थांना हेच सांगत असतात कि MPSC pre questions papers चे छान पुनरवलोकन करा आणि पुढील परीक्षेस सामोरे जा .

➤ पुढे MPSC pre 2023, MPSC Pre 2022 MPSC Pre 2021,MPSC pre questions papers 2020 anserkey,MPSC pre questions papers 2019,MPSC pre questions papers 2018,MPSC pre questions papers 2017,MPSC pre questions papers 2016,MPSC pre questions papers 2015,MPSC pre questions papers 2014, MPSC pre questions papers 2013 त्यांच्या answerkey समवेत उपलब्ध आहे .

➤ राज्यसेवा परीक्षेचे पेपर्स सोडवण्यापूर्वी MPSC Pre Syllabus आणि MPSC book-list समजून घ्या. MPSC pre questions papers हे अभ्यासक्रम आणि संदर्भावर अवलंबून असतात


Download MPSC Pre Papers 2023 with Answer Key

परीक्षेचे नाव (Exam Name) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Pre paper 2023 Gs 1 Download MPSC pre questions papers Download MPSC Pre AnserKey
MPSC Pre paper 2023 Gs 2 CSAT Download MPSC pre questions papers Download MPSC Pre AnserKey

Download MPSC Pre Papers 2022 with Answer Key

परीक्षेचे नाव (Exam Name) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Pre paper 2022 Gs 1 Download MPSC pre questions papers Download MPSC Pre AnserKey
MPSC Pre paper 2022 Gs 2 CSAT Download MPSC pre questions papers Download MPSC Pre AnserKey

Download MPSC Pre Papers 2021 with Answer Key

परीक्षेचे नाव (Exam Name) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Pre paper 2021 Gs 1 Download MPSC pre questions papers Download MPSC Pre AnserKey
MPSC Pre paper 2021 Gs 2 CSAT Download MPSC pre questions papers Download MPSC Pre AnserKey

Download MPSC pre questions papers 2020

Download MPSC pre questions papers 2020 with Answer Key

Download MPSC pre questions papers 2019

Download MPSC pre questions papers 2019 with Answer Key

Download MPSC pre questions papers 2018

Download MPSC pre questions papers 2018 with Answer Key

Download MPSC pre questions papers 2017

Download MPSC pre questions papers 2018 with Answer Key

Download MPSC pre questions papers 2016

Download MPSC pre questions papers 2016 with Answer Key

Download MPSC pre questions papers 2015

Download MPSC pre questions papers 2015 with Answer Key

Download MPSC pre questions papers 2014

Download MPSC pre questions papers 2014 with Answer Key

Download MPSC pre questions papers 2013

Download MPSC pre questions papers 2013 with Answer Key

FAQ:MPSC Rajyaseva Pre question papers 2023-2011

Q.1 What is Negative marking Scheme in MPSC Pre Exam ?
➤ 0.25 Mark get reduces For 1 Wrong Question.

Q.2 How Questions Are there in GS 1 And GS 2 Papers ?
  • Gs 1 Consist 100 Question for 200 Marks
  • Gs 2 Consist 80 Question for 200 Marks

Q.3 What is Time duration Of MPSC GS 1 Paper ?
➤It is 2 Hour for one paper.

Q.4 Do we have optional subjects in MPSC exam?
➤No.

Q.5 Do we have subjective mains papers ?
➤MPSC State Services Consist of Marathi And English as a Descriptive Paper rather are MCQ based Papers.
Credits:Mpsc Official Website