https://www.dompsc.com


Download All MPSC Mains Question Papers 2023-2013

Download All MPSC Mains Question Papers 2023-2013

Author

By Shubham Vyawahare

16-May-2024

Download MPSC Mains Papers;महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सरकारी अधिकारी राज्यसरकार ला नियुक्त करून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात कार्य करते ,ही परीक्षा राज्यसेवा परीक्षा या नावाने घेतली जाते .MPSC ची ही परीक्षा ३ टप्प्यात नियोजित असून MPSC Mains paper येथून download करता येतील.

➤MPSC Mains paper मध्ये GS 1,GS 2,GS 3,GS 4 विषयाचे पेपर असून भाषा विषयासाठी इंग्रजी व मराठी भाषेचा लेखी स्वरूपाचा पेपर असतो.

➤Gs 1 हा MPSC Mains paper इतिहास विषयाची निगडित आहे तसेच Gs २ हा MPSC Mains paper राज्यातील घटना ,कायदे नियमन या संबंधित आहे . Gs 3 MPSC Mains paper मध्ये मुख्य भर हा मानव संसाधन व मानवी हक्क यावर असतो.तर Gs ४ हा MPSC Mains paper मध्ये अर्थशास्त्राची ओळख करून देतो.
➤ MPSC mains परीक्षे मध्ये साधारण मराठी इंग्रजी व सामान्य ज्ञान चे पेपर्स असतात .खालील पपेर्स पाहण्याआधी MPSC Mains Syllabus वाचल्यास MPSC Mains Booklist वाचण्यास फायदा होतो.

You can download MPSC Mains 2023 Papers with Answer Key

परीक्षेचे नाव (Exam Name) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Mains 2023 paper 1 descriptive Download MPSC Mains Papers -
MPSC Mains 2023 Paper 2 (English-Marathi) Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2023 Gs 1 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2023 GS 2 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2023 GS 3 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2023 GS 4 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key

You can download MPSC Mains 2022 Papers with Answer Key

परीक्षेचे नाव (Exam Name) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Mains 2022 paper 1 descriptive Download MPSC Mains Papers -
MPSC Mains 2022 Paper 2 (English-Marathi) Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2022 Gs 1 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2022 GS 2 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2022 GS 3 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2022 GS 4 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key


You can download MPSC Mains 2021 Papers with Answer Key

परीक्षेचे नाव (Exam Name) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Mains 2021 paper 1 descriptive Download MPSC Mains Papers -
MPSC Mains 2021 Paper 2 (English-Marathi) Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2021 Gs 1 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2021 GS 2 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2021 GS 3 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2021 GS 4 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key


You can download MPSC Mains 2020 Papers with Answer Key

परीक्षेचे नाव (Exam Name) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Mains 2020 paper 1 descriptive Download MPSC Mains Papers -
MPSC Mains 2020 Paper 2 (English-Marathi) Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2020 Gs 1 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2020 GS 2 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2020 GS 3 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2020 GS 4 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key

You can download MPSC Mains 2019 Papers with Answer Key

परीक्षेचे नाव (Exam Name) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Mains 2019 paper 1 descriptive Download MPSC Mains Papers -
MPSC Mains 2019 Paper 2 (English-Marathi) Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2019 Gs 1 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2019 GS 2 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2019 GS 3 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2019 GS 4 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key

Download MPSC Mains Question Papers 2018

You can download MPSC Mains 2018 Papers with Answer Key

परीक्षेचे नाव (Exam Name) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Mains 2018 paper 1 descriptive Download MPSC Mains Papers -
MPSC Mains 2018 Paper 2 (English-Marathi) Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2018 Gs 1 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2018 GS 2 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2018 GS 3 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2018 GS 4 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key

Download MPSC Mains Question Papers 2017

You can download MPSC Mains 2017 Papers with Answer Key

परीक्षेचे नाव (Exam Name) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Mains 2017 paper 1 descriptive Download MPSC Mains Papers -
MPSC Mains 2017 Paper 2 (English-Marathi) Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2017 Gs 1 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2017 GS 2 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2017 GS 3 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2017 GS 4 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key

Download MPSC Mains Question Papers 2016

You can download MPSC Mains 2016 Papers with Answer Key

परीक्षेचे नाव (Exam Name) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Mains 2016 paper 1 descriptive Download MPSC Mains Papers -
MPSC Mains 2016 Paper 2 (English-Marathi) Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2016 Gs 1 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2016 GS 2 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2016 GS 3 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2016 GS 4 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key

Download MPSC Mains Question Papers 2015

You can download MPSC Mains 2015 Papers with Answer Key

परीक्षेचे नाव (Exam Name) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Mains 2015 paper 1 descriptive Download MPSC Mains Papers -
MPSC Mains 2015 Paper 2 (English-Marathi) Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2015 Gs 1 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2015 GS 2 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2015 GS 3 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2015 GS 4 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key

Download MPSC Mains Question Papers 2014

You can download MPSC Mains 2014 Papers with Answer Key

परीक्षेचे नाव (Exam Name) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Mains 2014 paper 1 descriptive Download MPSC Mains Papers -
MPSC Mains 2014 Paper 2 (English-Marathi) Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2014 Gs 1 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2014 GS 2 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2014 GS 3 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2014 GS 4 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key

Download MPSC Mains Paper 2013

You can download MPSC Mains 2013 Papers with Answer Key

परीक्षेचे नाव (Exam Name) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Mains 2013 paper 1 descriptive Download MPSC Mains Papers -
MPSC Mains 2013 Paper 2 (English-Marathi) Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2013 Gs 1 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2013 GS 2 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2013 GS 3 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key
MPSC Mains 2013 GS 4 Download MPSC Mains Papers Download MPSC Mains Answer key

FAQ:Download All MPSC Mains Question Papers 2023-2013

Q.1 What is Negative marking Scheme in MPSC Mains Exam ?
➤ 0.33 Mark get reduces For 1 Wrong Question.

Q.2 How Questions Are there in MPSC Mains GS Papers ?
➤ Gs Papers Consist of 150 question for 150 marks

Q.3 What is Time duration Of MPSC Mains Papers?
➤ It is 3 Hour for one paper.

Q.4 Do we have optional subjects in MPSC Mains exam?
➤ No.

Q.5 Do we have subjective Mains Question Papers ?
➤ MPSC State Services Consist of Marathi And English as a Descriptive Paper rather are MCQ based Papers.
Credits:Mpsc Official Website