https://www.dompsc.com


MPSC Non-Gazetted Services Combined Prelims question papers 2023-2015

MPSC Non-Gazetted Services Combined Prelims question papers 2023-2015

Author

By Shubham Vyawahare

10-July-2024
➤MPSC Combine(STI-PSI-ASO) Pre Analysis! MPSC आयोगा मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या MPSC Combine(STI-PSI-ASO) परीक्षा हि STI ,PSI ,ASO पदासाठी घेतळी जाते ,हि परीक्षा २ ताप्याम्ध्ये घेतली जात असून ,पदानुसार मुलखात घेतली जाऊ शकते.

➤ combine पूर्व परीक्षा हि साधारण १०० प्रश्नांची असून प्रत्येक प्रश्नास १ गुण याप्रमाणे घेतली जाते तर प्रत्येक चुकीच्या गुणासाठी ०.२५ गुण वजा केले जातात.

➤ MPSC Subordinate Group B Combine Exam मध्ये येणारे प्रश्न हे पुस्तकातून येणारे तर काही चालू घडामोडी ना विचारात घेऊ येत असतात , MPSC Subordinate Group B Combine Exam मध्ये पूर्व परीक्षा पास होण्यास MPSC Subordinate Group B Combine Pre Papers फार उपयोगी पडतात

MPSC Combine(STI-PSI-ASO) Exam Pattern


MPSC Combine(STI-PSI-ASO) चा पेपर हा १०० गुणांचा असून साधारणत प्रश्न हे मध्यम पातळीचे विचारले जातात ,पदवी पर्यंतचा अभ्यास केलेला विद्यर्थी सहज हा पेपर सोडवू शकतो.Check MPSC Combine(STI-PSI-ASO) Syllabus


Exam Stages Marks
MPSC Group B Combine Pre Exam 100
MPSC Group B Mains Exam (Separate) 400
➤महाराष्ट्र दुय्यम सेवा पूर्व परीक्षां हि संयुक्त होते तर महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा हि प्रत्येक सेवे नुसार वेगळी होते.

MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO) Exam Pattern

➤2023 MPSC Combine Group B आणि MPSC Combine Group C ह्या दोन्ही परीक्षांची पूर्व परीक्षा एकत्र करण्यात आली आणि ह्या परीक्षांना आता MPSC Non-Gazetted Services Combined Prelims Exam असे नाव ठेवण्यात आले आहे.तसेच 2022 पासून Group B मध्ये SR-sub Resgistar दुय्यम निबंधक हे पद सामाविष्ठ करण्यात आले.

परीक्षेचे नाव (Exam Name) MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO-SR) Exam प्रश्नपत्रिका (Question Paper) MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO-SR) Pre Exam उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO-SR) Exam Pre 2023 Download MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO-SR) Exam 2023 Pre Papers MPSC MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO-SR) Exam 2023 Answer key
MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO-SR) Exam Pre 2022 Download MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO-SR) Exam 2022 Pre Papers MPSC MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO-SR) Exam 2022 Answer key
MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO) Exam Pre 2021 Download MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO) Exam 2021 Pre Papers MPSC MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO) Exam 2021 Answer key
MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO) Exam Pre 2020 Download MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO) Exam 2020 Pre Papers MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO) Exam 2020 Answer key
MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO) Exam Pre 2019 DownloadMPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO) Exam 2019 Pre Papers MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO) Exam 2019 Answer key
MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO) Exam Pre 2018 Download MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO) Exam 2018 Pre Papers MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO) Exam 2018 Answer key
MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO) Exam Pre 2017 Download MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO) Exam 2017 Pre Papers MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO) Exam 2017 Answer key
MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO) Exam2Pre 2016 Download MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO) Exam 2016 Pre Papers MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO) Exam 2016 Answer key

➤Check MPSC Subordinate Group B Combine(STI-PSI-ASO) Exam Prelims Cutoff