https://www.dompsc.com


MPSC ASO Mains Paper[2015-2019]

MPSC ASO Mains Paper[2015-2019]

Author

By Shubham Vyawahare

10-July-2024

➤ MPSC ASO Mains परीक्षा हि MPSC द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या दुय्यम सेवा परीक्षा मधील Combine(STI-PSI-ASO) हि पूर्व पास केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी असते.हि परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा द्वारे दुय्यम सेवेतील पदे भरण्यासाठी दरवर्षी घेतली जाते.

MPSC ASO Mains Exam Pattern

Papers Marks
MPSC Combine Mains Paper - 1 (Same For PSI-STI-ASO ) 200 Marks
MPSC Combine Mains Paper -2 ( Separate For ASO) 200 Marks
No Interview Total Marks -400

➤ सदर परीक्षा MPSC ASO साठी फक्त २ टप्प्यामध्ये आहे एक पूर्व परीक्षा तर दुसरी MPSC ASO Mains परीक्षा.पुढे MPSC ASO Mains चे पेपर उपलब्ध करून दिले आहेत.


Download MPSC ASO Previous year Mains Papers with Answer Key

परीक्षेचे नाव (Exam Name) MPSC Subordinate Group B Exam ASO Mainsप्रश्नपत्रिका (Question Paper) MPSC Subordinate Group B Exam ASO Mains उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2022 Gs 1 Download MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2022 Gs 1 Paper MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2022 Gs 1 Answer key
MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2022 Gs 2 MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2022 Gs 2 Papers MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2022 Gs 2 AnswerKey
MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2021 Gs 1 Download MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2021 Gs 1 Paper MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2021 Gs 1 Answer key
MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2021 Gs 2 MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2021 Gs 2 Papers MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2021 Gs 2 AnswerKey
MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2020 Gs 1 Download MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2020 Gs 1 Paper MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2020 Gs 1 Answer key
MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2020 Gs 2 MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2020 Gs 2 Papers MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2020 Gs 2 AnswerKey
MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2019 Gs 1 Download MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2019 Gs 1 Paper MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2019 Gs 1 Answer key
MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2019 Gs 2 MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2019 Gs 2 Papers MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2019 Gs 2 AnswerKey
MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2018 Gs 1 Download MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2018 Gs 1 Paper MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2018 Gs 1 Answer key
MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2018 Gs 2 MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2018 Gs 2 Papers MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2018 Gs 2 AnswerKey
MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2017 Gs 1 Download MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2017 Gs 1 Paper MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2017 Gs 1 Answer key
MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2017 Gs 2 MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2017 Gs 2 Papers MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam 2017 Gs 2 AnswerKey
MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam2016Gs 1 Download MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam2016Gs 1 Paper MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam2016Gs 1 Answer key
MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam2016Gs 2 MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam2016Gs 2 Papers MPSC Group B Subordinate Aso Mains Exam2016Gs 2 AnswerKey

Check MPSC Group B Aso Mains Booklist