https://www.dompsc.comMpsc Marathi Grammar

मराठी भाषा व मराठी भाषेचे व्याकरण

Author

By Shubham Vyawahare

10-July-2024

भाषा हा शब्द संस्कृतातील भाष्य या धातुपासुन तयार झाला असून त्याचा अर्थ 'सांगने' 'वदने' 'भाष्य करने ' अश्या स्वरूपात वापरल्या जातो, मानव उत्क्रांति च्या टप्प्या मध्ये जसा जसा आमूलाग्र बदल कालानुसार धडत गेला , याच एका टप्प्यावर मानवाला सामाजिक बांधिलकिची जाणीव होऊ लागली आणि कालांतराने मानवाला भावनिक देवांण घेवाणाची गरज भासु लागली .याच भासनारया गरजेतुन माणसाने एकमेकाना सांकेतिक भाशेद्वारे संकेत पोहचवन्याचा प्रयत्न केला. या प्रकियेमध्ये कालानुसार नाविन्यता येउन भाषा नावाची संकल्पना उदयास आली.बोलण्याची क्रिया - मानवाने कालांतराने बोलन्यामध्ये प्रगती केल्यानंतर ,सतत वापरत असणार्या सांकेतिक चिन्हांचा अभ्यास करुण एका विशिष्ट समुहाची रचना केली. त्यामधून तोंडाद्वारे निघनार्या आवाजाचा अभ्यास करुन लय ताल ,आवाजातील उतार चड़ाव या गोष्टींचा अभ्यास करुनं ,या बद्लातुन स्वरंद्वारे भावनिक संकेत जास्त लवकर पोचु शकतो असे समजल्यास बोलण्याची प्रक्रिया सुरु केली.

स्वरांची निर्मिती - आवाजाच्या चढ़ उतारावरुन तोंडाची विशिष्ट रचना झाली की एक विशिष्ट स्वर बाहेरपडतो असे आकलन झाल्यामुले स्वरांची निर्मिती झाली.

भाषा कौशल्याच्या ५ पायऱ्या असतात
 • 1) श्रवण
 • 2) संभाषण
 • 3) भाषण
 • 4) वाचन
 • 5) लेखन
व्याकरण म्हणजे काय ? :भाषेच्या नियमांची सखोल मांडनी म्हणजे भाषेचे व्याकरण.
भाषा ही व्यकरानातिल नियमावर आधारलेली असते ,कोणतेही भाषा शिकायची असल्यास त्या भाषेतील व्याकरनाचा सखोल अभ्यास असने अत्यंत गरजेचे असते.व्य्करानाला शब्दानुशासन असेही म्हणतात. व्याकरनामध्ये शब्द निर्मिती , वाक्यंनिर्मिती , शब्दातील होणारा बदल ,वाक्यातील बदल ,सब्द्रचना ,वाक्यरचना , वाक्याचा काळ ,नियमांची मान्दानी अश्या अनेक संकल्पनेचा अभ्यास असतो. व्याकरणाचे नियम समजले की वाक्याचे आकलन होते व् त्यातील अर्थ उलघ्डायला लागतो ,व् अर्थ उलघडला की विचारांची देवाण घेवाण करने साध्य होते.
 • भाषा हा शब्द 'भाष्' या संस्कृत धातुपासून तयार झाला आहे.
 • व्याकरण या शब्दाची फोड वि + आ + कृ अशी होते.
 • एका ठराविक क्रमाने येणाऱ्या 'अक्षरांच्या' समुहाला शब्द असे म्हणतात.


Read Marathi Grammar Topic Wise Marathi Grammar

Download Mpsc Combine Mains Papers Mpsc Mains Marathi Papers

Marathi Subject in MPSC Mains

Marathi Descriptive And Marathi Objective


मराठी हा विषय राज्यसेवा मुख्या परीक्षा मध्ये पेपर १ आणि पेपर २ मध्ये असतो ,या परिक्षेमध्ये मराठी विषयाचे स्वरुप दोन्ही म्हणजे वस्तुनिष्ट व् बहुपर्यायी स्वरूपाचे आहे ते पुढील प्रमाने

 1. Mpsc राज्यसेवा परीक्षा पेपर १: हा पेपर इंग्रजी व् मराठी विषयाचा असतो यात दोन्ही विषयाचे बहुपर्यायी प्रश्न असतात ,इंग्रजी विषयासाठी ५० गुण असून मराठी विषयासाठी ५० गुण असतात.

 2. पेपर १ (बहुपर्यायी ) - मराठी व्याकरण १ ते ४५ प्रश्न
  ४६ ते ५० उतारा

 3. पेपर २ (वस्तुनिष्ट ) - एकूण ४ प्रश्न हे ५० गुणांसाठी असतात
  १ ) मराठी निबंध -२५ गुण
  २) मराठी उतार्याचे इंग्रजी मध्ये भाषांतर -१५ गुण.

Mpsc Marathi Grammar (मराठी व्याकरण ) Book-List

MPSC group c prelims For Question Books(प्रश्नसंच )


Download MPSC Books pdf