https://www.dompsc.com

केवलप्रयोगी अव्यय-मराठी व्याकरण Mpsc Grammar

केवलप्रयोगी अव्यय व त्याचे प्रकार

केवलप्रयोगी अव्यय

✪ वाक्यामध्ये असे काही शब्द असत्तात ज्यामुले भावना स्पष्ट होतात त्याला केवलप्रयोगी अव्यय असे म्हणतात.
● उदा.अरेरे ,शाबास, अबब,बाप्पो.
वरील उदाहरणामधुन भावना स्पष्ट होत आहेत.
मराठी व्याकरनामध्ये केवलप्रयोगी अव्ययाचे प्रमुख प्रकार पुढीलप्रमाणे :

हर्षदर्शक:वा,वावा,अहाहा.

शोकदर्शक:अरेरे,हाय.

आश्चर्यदर्शक:अबब,बापरे.

प्रशंसादर्शक:शाबास,भले,वाहवा.

संमतीदर्शक:हो,अच्छा.

विरोधदर्शक:छे,छट,छेछे.

तिरस्कारदर्शक:छिक,फुस,हट.

संबोधदर्शक:अरे,अहोहो,अयो.

मौनदर्शक:चुप,चिप,चुपचाप.


Read Marathi Grammar Topic Wise Marathi Grammar

Download Mpsc Combine Mains Papers Mpsc Mains Marathi Papers

Mpsc Marathi Grammar (मराठी व्याकरण ) Book-List

MPSC group c prelims For Question Books(प्रश्नसंच )


Download MPSC Books pdf


Connect With Us


Subscribe Us For Updates


Submit Your Email ID And Download Current Affairs 2023 Question Bank , Free! Free! Free!

>