https://www.dompsc.com


केवलप्रयोगी अव्यय-मराठी व्याकरण Mpsc Grammar

केवलप्रयोगी अव्यय व त्याचे प्रकार

केवलप्रयोगी अव्यय

Author

By Shubham Vyawahare

10-July-2024
➤ वाक्यामध्ये असे काही शब्द असत्तात ज्यामुले भावना स्पष्ट होतात त्याला केवलप्रयोगी अव्यय असे म्हणतात.
उदा.अरेरे ,शाबास, अबब,बाप्पो.
वरील उदाहरणामधुन भावना स्पष्ट होत आहे.

मराठी व्याकरनामध्ये केवलप्रयोगी अव्ययाचे प्रमुख प्रकार पुढीलप्रमाणे

मराठी व्याकरनामधील केवलप्रयोगी अव्ययांचे प्रमुख प्रकार
हर्षदर्शक वा,वावा,अहाहा
शोकदर्शक अरेरे,हाय.
आश्चर्यदर्शक अबब,बापरे.
प्रशंसादर्शक शाबास,भले,वाहवा
संमतीदर्शक हो,अच्छा.
विरोधदर्शक छे,छट,छेछे
तिरस्कारदर्शक छिक,फुस,हट
संबोधदर्शक अरे,अहोहो,अयो
मौनदर्शक चुप,चिप,चुपचाप

Read Marathi Grammar Topic Wise Marathi Grammar

Download Mpsc Combine Mains Papers Mpsc Mains Marathi Papers

Mpsc Marathi Grammar (मराठी व्याकरण ) Book-List

MPSC group c prelims For Question Books(प्रश्नसंच )


Download MPSC Books pdf

>