https://www.dompsc.com


क्रियापद व क्रियापदाचे प्रकार-मराठी व्याकरण

क्रियापद व त्याचे प्रकार


क्रियापद व क्रियापदाचे प्रकार

✪ वाकयामध्ये क्रियेचा उल्लेख झालेला असतो ,ती क्रियादर्शवनर्या शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात.
● उदा.मी झाड़ तोडत आहे.
वरील उदाहरणामध्ये तोडने हे क्रियापद आहे.

मराठीतील क्रियापदाचे प्रकार

अकर्मक क्रियापद : ज्या वाक्यामध्ये किर्या ही कर्म नसताना झालेली असते त्याला अकर्मक क्रियापद म्हणतात.
➤उदा. शुभम लिहितो.

सकर्मक क्रियापद: ज्या वाक्यामध्ये क्रिया ही कर्म असताना झालेली असते त्याला सकर्मक क्रियापद म्हणतात.
➤उदा. शुभम पाटीवर लिहित आहे.

कृदंन्ते/धातुसाधिते

●वाक्यात एकापेक्षा अनेक क्रियापद असतात पण एका क्रियापदावरून अर्थ स्पष्ट होत नाही अश्या वेळेस ज्या क्रियापदावरून वाक्याला पूर्ण अर्थ स्पष्ट होत नाही त्याला कृदंन्ते/धातुसाधिते म्हणतात.
➤उदा. शुभम गात आहे.
➤ वरील वाक्यामध्ये गा हे क्रियापद आहे पण ते मुख्य नसून क्रियापूर्ण होण्याची प्रक्रिया ही आहे या शब्दामुले पूर्ण होत आहे.

Read Marathi Grammar Topic Wise Marathi Grammar

Download Mpsc Combine Mains Papers Mpsc Mains Marathi Papers

Mpsc Marathi Grammar (मराठी व्याकरण ) Book-List

MPSC group c prelims For Question Books(प्रश्नसंच )


Download MPSC Books pdf


Connect With Us


Subscribe Us For Updates


Submit Your Email ID And Download Current Affairs 2023 Question Bank , Free! Free! Free!