<
https://www.dompsc.com


क्रियाविशेषण अव्यय व त्याचे प्रकार-मराठी व्याकरण

क्रियाविशेषण अव्यय व त्याचे प्रकार


क्रियाविशेषण अव्यय

Author

By Shubham Vyawahare

10-July-2024
✪ ❝ क्रियापदाबद्दल अधिक माहिती सांगुन जे शब्द अविकारी (लिंग,वचन,विभक्ति नुसार बदलत नाहीत) राहतात अशा शब्दाना ❞क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात .

✪ मराठी व्याकरनामधील क्रियाविशेषनाचे प्रमुख प्रकार पुढीलप्रमाणे
kriyavisheshan avyay

✪ अर्थवरुन क्रियाविशेषणाचे प्रकार पुढीलप्रमाणे


कालवाचक क्रियाविशेषण:काळ,घटना,क्रिये सम्बंधित अव्यय.

➊ कालदर्शक:वाक्यातील क्रिया केव्हा घडली हे दर्शवणारे शब्द.
● उदा.आधी,आता,सध्या,तूर्त

➋ आवृतिदर्शक:वाक्यात घटनेची पुनरावृत्ती दाखवणारे शब्द.
● उदा.फिरून,वारंवार,

➌ सातत्यदर्शक:वाक्यातील क्रियेचे सातत्य दाखवणारे.
● उदा.नित्य,सदा,सर्वदा.स्थलवाचक क्रियाविशेषण:काळ,घटना,क्रिये सम्बंधित अव्यय.

➊ स्थितीदर्शक:वाक्यातील क्रियेचे ठिकान /स्थल दर्शवणारे.
● उदा.येथे,तिथे,जिथे

➋ गतीदर्शक:क्रिया कुठून घडली हे दर्शवणारे शब्द.
● उदा.इकडून,तिकडून,माघुन


रीतीवाचक क्रियाविशेषण:काळ,घटना,क्रिये सम्बंधित अव्यय.

➊ प्रकारदर्शक:वाक्यातील क्रिया कशी घडते ,त्याची रित दाखवणारे .
● उदा.असे,तसे,जसे

➋ अनुकरण दर्शक:क्रिया कशी घडली हे दाखवणारे शब्द.
● उदा.झटकन,पटकन,टपकन

➋ निश्चय दर्शक:वाक्यातील क्रियेत निशचय दर्शवणारे शब्द.
● उदा.खरोखर,नक्की.

संख्यावाचक /परिणाम वाचक क्रियाविशेषण:वाक्यातील शब्द जेव्हा क्रियेची संख्या किंवा परिणाम दाखवतो.
● उदा.कमी,जास्त,किंचित

प्रश्नार्थक क्रियाविशेषण:वाक्यातील का/ना शब्द जेव्हा क्रियापदाला प्रश्नार्थी बनवतात.
● उदा.शुभम तू एक काम करतो का ?
निषेदार्थ क्रियाविशेषण:वाक्यातील न /ना शब्द जेव्हा निषेध दाखवत असत्तात.
● उदा.शुभम ण चुकता आला

✪ स्वरूपावरुण क्रियाविशेषण प्रकार पुढीलप्रमाणे


साधित क्रियाविशेषण:काळ,घटना,क्रिये सम्बंधित अव्यय.

➊ सिद्ध क्रियाविशेषण:काही शब्द मूलतः क्रियाविशेषण असतात.
● उदा.माघे,पुढे

➋ साधित क्रियाविशेषण:नाम , विशेषण, क्रियापद, अव्यय, या पासून तयार झालेली क्रियाविशेषण .
  1. नामसाधित:रात्रि,दिवसा,सकाळी
  2. सर्वनामसाधित:त्यामुले,त्यावरून,कित्येकदा
  3. विशेषणसाधित:मोट्याने ,एकदा,एकत्र
  4. धातुसाधित:हसू ,हसत,हसताना
  5. प्रत्यय साधित:शास्त्रदृष्टया,कालानुसार
  6. अव्यय साधित:कोठून,इकडून

सामासिक क्रियाविशेषण:काही जोड शब्द क्रियाविशेषण चे काम करतात.
● उदा.गावोगाव,गैरहजर,घरोघरी


Read Marathi Grammar Topic Wise Marathi Grammar

Download Mpsc Combine Mains Papers Mpsc Mains Marathi Papers

Mpsc Marathi Grammar (मराठी व्याकरण ) Book-List

MPSC group c prelims For Question Books(प्रश्नसंच )


Download MPSC Books pdf