https://www.dompsc.com


सर्वनाम व सर्वनामाचे प्रकार-मराठी व्याकरण

सर्वनाम व् सर्वनामाचे प्रकारसर्वनाम व सर्वनामाचे प्रकार

Author

By Shubham Vyawahare

16-June-2024
✪ नामाबद्दल वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात.
● उदा.तो मी न्हवेच.
वरील उदाहरणामध्ये तो हे सर्वनाव आहे.
●वचनानुसार सर्वनामध्ये बदल घडत असतो जसे तो-तुम्ही ,मी -आम्ही.

सर्वनामचे प्रमुख ६ प्रकार पुढील प्रमाणेपुरुषवाचक:वाक्यातील कर्ता जाच्याबद्दल बोलत आहे त्या साठी जो शब्द वापरल्या जातो त्याला पुरुषवाचक सर्वनाम असे म्हणतात.
● उदा. तो मी नव्हेच.
      प्रथमपुरुष वाचक(स्वत बद्दल बोलत असेल तर ):-मी,माझा
      द्वितीयपुरुष वाचक(ज्याला बोलत असेल त्याला ):-तू,तुम्ही
      तृतीयपुरुष वाचक(ज्याला बद्दल बोलत असेल ):-तो,ती,त्या

दर्शकसर्वनाम:जे सर्वनाम दर्शवण्याची क्रिया करत असेल तर त्याला दर्शकसर्वनाम असे म्हणतात..
● उदा. हा,ही,हे,तो,ती,ते..

संबंधी सर्वनामदर्शक सर्वनामाशी संबंध येणाऱ्या शब्दाला संबंधी सर्वनाम म्हणतात.संबंधी सर्वनाम असे म्हणतात..
● उदा.जो वाचतो तो जिंकतो .

प्रश्नार्थक सर्वनाम : ज्या नामतुन समूहाचा बोध होतो त्याला प्रश्नार्थक सर्वनाम असे म्हणतात..
● उदा.थवा,घोलका,गर्दी.

पदार्थवाचक :ज्या शब्दातून त्या पदार्थाची अवस्था कळते अश्या नामाला पदार्थवाचक नाम असे म्हणतात..
● उदा. वाहने,खलखलाट,सुलासुलाट.

आत्मवाचक :ज्या शब्दातुन स्वताबद्द्ल ची माहिती सांगितली जाते त्याला आत्मवाचक नाम असे म्हणतात..
● उदा. स्वत: काम करतो.

Read Marathi Grammar Topic Wise Marathi Grammar

Download Mpsc Combine Mains Papers Mpsc Mains Marathi Papers

FAQ:सर्वनाम व सर्वनामाचे प्रकार

Q.1 सर्वनाम म्हणजे काय ?
➤ नामाबद्दल वापरल्या जाणार्या शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात.

Q.2 सर्वनामाचे किती प्रकार आहेत ?
➤ मराठी मध्ये नामाचे प्रमुख ६ प्रकार आहेत

Q.3 सर्वनामाचे प्रकार कोणते आहेत ?
➤पुरुषवाचक सर्वनाम ,दर्शक सर्वनाम ,आत्मवाचक सर्वनाम ,संबंधी सर्वनाम ,प्रश्नार्थक सर्वनाम ,पदार्थवाचक सर्वनाम

Q.4 प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम म्हणजे काय ?
➤वाक्यातील कर्ता स्वतःबद्दल बोलत असेल तर त्याला प्रथमपुरुष वाचक म्हणतात जसे कि 'मी ', 'माझा ' असे

Q.5 दर्शक सर्वनामाची उदाहरणे कोणती ?
➤ हा ,हि ,हे हि दर्शक सर्वनामाची उदाहरणे आहेत.

Mpsc Marathi Grammar (मराठी व्याकरण ) Book-List

MPSC group c prelims For Question Books(प्रश्नसंच )


Download MPSC Books pdf