https://www.dompsc.com

शब्दयोगी अव्यय -मराठी व्याकरण marathi grammar

शब्दयोगी अव्यय

शब्दयोगी अव्यय

✪ वाक्यामध्ये असे काही शब्द असत्तात जे स्वतंत्र न येता फ़क्त नामासोबत येत असतात आणि या नविन बनलेल्या शब्दाचा वाक्यात कुणाशी तरी सबंध येतो अश्या शब्दाना शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात.
● उदा.मी मुलांसाठी खाऊ आणला आहे.
वरील उदाहरणामध्ये साठी हा शब्दयोगी अव्यय आहे.
मराठी व्याकरनामधील शब्दयोगी अव्ययाचे प्रमुख प्रकार पुढीलप्रमाणे :

कालवाचक:आता,पूर्वी,पुढे,आधी,नंतर.

स्थलवाचक:आत,बाहेर,माघे,समोर.

करणवाचक:मुले,योगे,द्वारा.

हेतुवाचक:साठी,कारणे,निम्मित्त .

व्यक्तिरेक वाचक:शिवाय,खेरीज,विना.

तुलना वाचक:पेक्षा,तर,मध्ये.

योग्य वाचक:योग्य,सारखा,समान.

केवल वाक्य:च,मात्र,केवल,फ़क्त.

संग्रह वाचक:सुद्धा,देखिल,ही पण.

संबंध वाचक:सम्बन्धी,विषयी.

भाग वाचक:पैकी,पोटी,आतून.

विनिमय वाचक:बद्दल,ऐवजी,जागी.

विरोध वाचक:विरुद्ध,उलट.


Read Marathi Grammar Topic Wise Marathi Grammar

Download Mpsc Combine Mains Papers Mpsc Mains Marathi Papers

Mpsc Marathi Grammar (मराठी व्याकरण ) Book-List

MPSC group c prelims For Question Books(प्रश्नसंच )


Download MPSC Books pdf


Connect With Us


Subscribe Us For Updates


Submit Your Email ID And Download Current Affairs 2023 Question Bank , Free! Free! Free!