https://www.dompsc.com


MPSC Rajyaseva notification 2024 publish by mpsc.gov.in,check detail information for 274 post

MPSC Rajyaseva notification 2024 publish by mpsc.gov.in,check detail information for 274 post

MPSC Rajyaseva notification 2024

Author

By Shubham Vyawahare

16-June-2024

➤ MPSC Rajyaseva notification 2024 :महाराष्ट्र शासनाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या अधिकारी वर्गासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे (MPSC) २०२४ वर्ष्यासाठी सुमारे २७४ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून, महाराष्ट्र राजपत्रित संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२४ (Maharashtra Gazetted Civil Services Combined Examination 2024) हि २८ एप्रिल २०२४ रोजी घेण्यात येईल.संबंधित परीक्षा मध्ये २०२२ पासून केलेल्या बदलानुसार हि परीक्षा पुढील सेवा साठी घेण्यात येत आहे

  • महाराष्ट्र राज्य सेवा परीक्षा
  • महाराष्ट्र स्थापत्य सेवा परीक्षा
  • महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा

MPSC Rajyaseva notification 2024

MPSC Rajyseva 2024 Details
MPSC Rajyaseva 2024 exam Form date 5 Jan 2024 to 25 Jan 2024
MPSC Rajyaseva 2024 preliminary exam date 28 april 2024
MPSC Rajyaseva 2024 Mains exam date 14 -31 Dec 2024
MPSC Rajyaseva 2024 Pre Result Update Soon
MPSC Rajyaseva 2024 Mains Result Update Soon
MPSC Rajyaseva 2024 Direct Link https://mpsc.gov.in/
vacancy 274

MPSC Rajyaseva notification 2024 Exam Pattern

MPSC Rajyaseva notification 2024 Exam Pattern:महाराष्ट्र राज्यसेवा राजपत्रित परीक्षा २०२४ हि मूलतः 3 टप्या मध्ये घेतली जाते ,पूर्व परीक्षा हि फक्त पात्रता परीक्षा असल्याने त्याचे गुण अंतिम निकालात ग्राह्य घेतल्या जात नाहीत तर अंतिम निकाल फक्त मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत वर अवलंबून असतो.

➤ पूर्व परीक्षा मध्ये 1/4 नकारात्मक गुण पद्धती अवलंबली जाते.

No परीक्षा गुण
1 MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा ४००
अंतिम गुणवत्ता यादी मध्ये फक्त मुख्य परीक्षा व मुलाखतीचे गुण असतात
2 MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा ८००
3 MPSC राज्यसेवा मुलाखत १००
एकूण गुण ९००

➤दिनांक २८ डिसेंबर २०२४ रोजी आयोगाने MPSC Rajyaseva advertisement 2024 संबधित एक notification जाहीर केले ते download करण्यासाठी click करा


MPSC Rajyaseva notification 2024 vacancy details

➤ MPSC राज्यसेवा राजपत्रित संयुक्त परीक्षा हि राज्यसेवा परीक्षा , महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा आणि महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा अश्या तिन्ही सेवांची संयुक्त परीक्षा असल्याने विविध वर्ग -1 आणि वर्ग 2 ची पदे भरल्या जातात.
➤ MPSC Rajyaseva notification 2024 vacancy details as follow.


MPSC Rajyaseva notification 2024 vacancy details

Post vacancy
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी / गट विकास अधिकारी गट -अ २७
सहाय्यक संचालक ,महाराष्ट्र वित्त सेवा गट -अ ४०
सहाय्यक आयुक्त प्रकल्प अधिकारी गट-2 3
उद्योग उपसंचालक
सहाय्यक कामगार आयुक्त गट अ 2
मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी गट -ब १९
सहाय्यक गट विकास अधिकारी गट -ब २१
सहाय्यक आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क गट अ 1
कौशल्य विकास रोजगार उद्योगजता अधिकारी गट ब
सरकारी कामगार अधिकारी गट ब 2
सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी गट ब
निरीक्षण पुरवठा अधिकारी गट ब ७६
सहाय्यक वनसंरक्षण अधिकारी गट अ ३२
वनक्षेत्रपाल गट ब ११
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी(स्थापत्य) गट अ
जलसंधारण अधिकारी(स्थापत्य) गट ब 20

MPSC Rajyaseva notification 2024 :Important Dates

➤ MPSC राज्यसेवा राजपत्रित संयुक्त परीक्षा दरवर्षी होत असल्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) दरवर्षी वेळापत्रक जाहीर करत असते त्या नुसार संपूर्ण वर्षभरातील परीक्षा घेतल्या जातात.
➤ह्यानुसार पूर्व परीक्षा कधी आहे ,मुख्य परीक्षे मध्ये किती अंतर आहे अश्या अनेक बाबी लक्षात येतात.तर MPSC Rajyseva Notification 2024 नुसार पुढील प्रमाणे परीक्षा घेतली जाणार आहे.


MPSC Rajyaseva exam 2024 important Dates
MPSC Rajyseva Exam Form Filling 5-jan-2024 to 31-jan-2024
MPSC Rajyseva Preliminary Exam 2024 28 Apr 2024
MPSC Rajyseva Mains Exam 2024 14-16 Dec 2024
MPSC Civil Engineering Mains Exam 2024 23 Nov 2024
MPSC Forest Services Exam 2024 28-31 Dec 2024
MPSC Rajyseva Preliminary Exam 2024 Result Update Soon
MPSC Rajyseva Mains Exam 2024 Result Update Soon
MPSC Interview Dates Update Soon

MPSC Rajyseva exam Notification 2024 Eligibility

➤ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ठरवलेल्या पात्रता आणि निकषांवर आधारित भरती करण्यात येते. भरती करत असताना शैक्षणिक पात्रता , अनुभव पात्रता ,वयोमर्यादा ,शारीरिक पात्रता ह्यांचा विचार केल्या जातो.

➤शैक्षणिक पात्रता खालील प्रमाणे असेल
MPSC Rajyaseva notification 2024 Eligibility for Exam
MPSC Rajyseva Exam Should Posses Bachelor Degree
सहाय्यक संचालक,महाराष्ट्र वित्त सेवा परीक्षा
Bachelor Degree in Commerce with 55%
OR Should Qualify CA final Exam Conducted By institute of chartered accountants of india
OR Post Graduate In Commerce
OR MBA
उद्योग उपसंचालक तांत्रिक गट अ
Degree in Civil Engineering or Civil Related Branches
OR Engineering in Technical
OR Degree in Science
सहाय्यक वनसरंक्षक
Must be Graduated in one of the Following: Botany, Forensic Science, Mathematics, Chemistry, Physics, Geology, Zoology, Statistics, Animal Promotion, Horticulture, Veterinary medicine
Candidates should be done Bachelor of Agricultural Engineering graduate
वनक्षेत्रपाल
the graduated degree from a reputed university in any of the following streams :Botany, Forensic science, Mathematics, Chemistry, Physics, Geology, Zoology, Statistics, Animal Promotion, Horticulture, Agronomy, Veterinary medicine, Architecture Engineering, Agricultural Engineering, Computer Engineering, Electrical Engineering, Computer Applications, Electronics Engineering, Computer Science, Mechanical engineering, Environmental Science, Animal medical science.
The applicant who has done graduation in Maths stream rather than Science is also eligible. Such applicant has to submit the Higher Secondary Marksheet, in which they should pass in the Science subject.

MPSC Rajyaseva notification 2024 Direct Link to Apply

➤ Link to Apply directly For the MPSC Rajyseva Notification exam 2024 is MPSC Rajyseva Exam 2024 Direct Link To Apply

MPSC Rajyaseva notification 2024 seat analysis

mpsc राज्यसेवा २०२४ च्या जाहिराती मध्ये प्रवर्गानुसार कोणत्या प्रवर्गाला किती जागा आहेत ह्याचे analysis खालील टेबल मध्ये दिले आहे

MPSC rajyseva advertisement 2024 seat analysis All category

Post Open EWS OBC SBC NT (A) NT (B) NT (C) NT (D) SC ST
CO/BDO 7 2 6 0 1 0 1 0 2 1
Assistant Commissioner 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Join Director Udyog 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0
Assistant Labour Commissioner 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Section Officer Mantralay 3 1 3 0 1 0 0 1 3 1
Assistant BDO 3 1 6 1 1 0 0 0 2 1
Deputy Commissioner State Excise 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill Development officer 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gov Labour Officer 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Assistant Project Officer 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Inspector Officer 17 5 9 1 1 1 2 1 6 3
Assistant Forest Officer 2 6 7 0 1 0 0 0 1 3
Forest Ranger 1 1 2 0 0 0 1 0 3 1
Assistant Director Account 3 6 6 1 2 1 1 0 5 1
Total= 40 27 43 3 7 3 5 3 24 13

FAQ:MPSC Rajyaseva notification 2024 publish by mpsc.gov.in,check detail information for 274 post

Q.1 mpsc pre 2024 exam date?
➤ As per MPSC Official Notification it will conduct on 28 April 2024

Q.2 MPSC Rajyaseva 2024 Exam Fees ?
➤ It is 525 ₹ for the general,Fees May be change with reservation .

Q.3 what is educational eligibility for mpsc exam?
➤One Should Poses Bachelor Degree

Q.4 what is exam date for MPSC Rajyaseva 2024 2024?
➤14 to 16 dec 2024 as per mpsc schedule

Q.5 what is official mpsc website?
➤ www.mpsc.gov.in