https://www.dompsc.com


MPSC Combine(STI-PSI-ASO) Pre Paper Analysis

MPSC Combine(STI-PSI-ASO) Pre Paper Analysis

Author

By Shubham Vyawahare

17-June-2024
➤MPSC Combine(STI-PSI-ASO) Pre Analysis! MPSC आयोगा मार्फत घेतल्या जाणार्या MPSC Combine(STI-PSI-ASO) परीक्षा हि STI ,PSI ,ASO पदासाठी घेतळी जाते ,हि परीक्षा २ ताप्याम्ध्ये घेतली जात असून ,पदानुसार मुलखात घेतली जाऊ शकते.
➤ combine पूर्व परीक्षा हि साधारण १०० प्रश्नांची असून प्रत्येक प्रश्नास १ गुण याप्रमाणे घेतली जाते तर प्रत्येक चुकीच्या गुणासाठी ०.२५ गुण वजा केले जातात.

➤आयोगाने सांगितलेल्या पूर्व परीक्षा पद्धती नुसार ह्या परीक्षेमध्ये इतिहास ,भूगोल ,राज्यशास्त्र ,अर्थशास्त्र ,विज्ञान आणि चालू घडामोडी मधून प्रश्न विचारतात.
खालील दिल्लेल्या तक्या मधून विद्यार्त्याना संपूर्ण पद्धती लक्षात येईल.

MPSC Combine(STI-PSI-ASO) Pre Exam Pattern


Number of Sections

4

Number of Questions

100

Total Marks

100

Negative Marking

0.25 for the wrong answer

Number of Choices

4

Duration of the exam

60 minutes

Test type

MCQs

Medium 

Marathi and English Language 

MPSC Combine(STI-PSI-ASO) Exam Analysis Difficulty Level


MPSC Combine(STI-PSI-ASO) चा पेपर हा १०० गुणांचा असून साधारणत प्रश्न हे मध्यम पातळीचे विचारले जातात ,पदवी पर्यंतचा अभ्यास केलेला विद्यर्थी सहज हा पेपर सोडवू शकतो.Check MPSC Combine(STI-PSI-ASO) Syllabus

Subject

Difficulty Level

History 

Moderate  to Difficult

Geography

Easy to Moderate 

Polity

Moderate to difficult

Economy

Easy to Moderate 

General Science

Easy to Moderate

Current Affairs (National + International)

Easy to Moderate

Aptitude & Reasoning

Easy to Moderate
Overall Difficulty Level

Easy to Moderate

MPSC Combine(STI-PSI-ASO) Subject Wise Questions


प्रत्येक विषयातून साधारणत १०-१२ प्रश्न विचारू शकतात ,कधी कधी अचानक एखाद्या विषयाला महत्व दिले जाऊ शकते पण विद्यार्त्यानी सर्व बाजूनी अभ्यास पूर्ण असणे गरजेचे ठरते

Subject Topics
इतिहास 12
भूगोल 10
राज्यशास्त्र 10
अर्थशास्त्र 10
विज्ञान 12-15
चालू घडामोडी 10-12
गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी 10-15

MPSC Combine(STI-PSI-ASO) Pre Analysis : Math Topics


MPSC Combine(STI-PSI-ASO) पूर्व परीक्षे मध्ये 10-15 प्रश्न हे गणिते आणि बुद्धिमत्ता चाचणी वर येऊ शकतात ती खालील दिलेल्या टोपिक मधून येतात.

संख्यात्मक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता व तर्कशास्त्र
संख्यावरील क्रिया दिशा
लसावि व मसावी अंकमालिका
वयावरील उदाहरणे गाळलेली पदे
शेकडेवारी अंक अक्षर संकेत
काळ आणि वेग अक्षर मालिका
भागीदारी आदान प्रदान
रेल्वे वरील गणिते वेगळी संख्या
पाण्याची टाकी नळ केंलेंडर
सरासरी घड़याळ
काम आणि वेग सांकेतिक भाषा
क्षेत्रफळ पझल
गणितीय क्रिया लॉजिक
संभाव्यता नातेसंबंध

Download MPSC Combine(STI-PSI-ASO) Pre Paper Analysis