https://www.dompsc.com


MPSC Technical Services Exam Pre And Mains cutoff

MPSC Technical Services Exam  Pre And Mains cutoff

Author

By Shubham Vyawahare

17-June-2024
➤ MPSC Technical Services Exam Pre And Mains cutoff :Maharashtra Public Commission द्वारे तांत्रिक सेवे साठी पद भरती केली जाते ,या परीक्षांमधून महाराष्ट्र वन सेवा-Maharashtra Forest Services ,महाराष्ट्र कृषी सेवा-Maharashtra Agriculture Services ,महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा-Maharashtra Engineering services ,महाराष्ट्र यांत्रिकी सेवा-Maharashtra Electrical Services अश्या परीक्षा ची योजना आखून विवध विभागातील पदे भरली जातात.
➤MPSC Technical Services Exam Cutoff वरून हे समजते कि MPSC Technical Services Exam पास होण्यासाठी मुळात किती cutoff पार करावा लागेल .

MPSC Techical Service Exam Prelims ची तयारी करण्याकरिता त्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम माहिती असणे अंत्यंत गरजेच असते त्याचा अभ्यासक्रम MPSC Technical Exam Prelims Syllabus समजून घेऊन माघील वर्ष्याच्या प्रश्नपत्रिका MPSC Technical Exam Previous Year Papers चा अभ्यास केल्यास परीक्षा पास होण्यास उपयुक्त ठरते.

MPSC Technical Services Preliminary Exam Structure

➤ MPSC Technical Services Preliminary Exam Structure: आयोगामार्फत विविध पदांसाठी घेतल्या जाणारया महाराष्ट्र तांत्रिक सेवे चे परीक्षे चे स्वरूप ३ टप्प्यामध्ये असते

Exam Stages Marks
MPSC Technical Combine Pre Exam 200
MPSC Technical Mains Exam (Separate) 400
MPSC Technical Mains Interview (Separate) 50
➤महाराष्ट्र तांत्रिक सेवा पूर्व परीक्षां हि संयुक्त होते तर महाराष्ट्र तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा हि प्रत्येक सेवे नुसार वेगळी होते.

MPSC Technical Services Exam 2021

Topics Date
Registration Date 21 Feb 2022 - 14 Mar 2022
Exam Date
Prelims 30 Apr 2022
Mains Exam 24 Sep 2022 - 24 Sep 2022-1 Oct 2022 - 1 Oct 2022
Total vacancy 2021 588

MPSC Technical Services Forest Prelims Cutoff 2021

➤MPSC Technical Services Forest Prelims Cutoff 2021 हा खालील तक्त्या मध्ये दिलेला आहे , MPSC Technical Services Forest Prelims Cutoff ची cast Wise - SC ,ST OBC,OPEN, EWS अशी विभागणी केली जाते, पुढे MPSC Forest pre Cutoff 2021,MPSC Forest pre Cutoff 2018,MPSC Forest pre Cutoff 2017,MPSC Forest pre Cutoff 2016, उपलब्ध आहे .

Category Sub-Category Cutoff
Open General 122.00
Female 112.00
Sport 79.00
Forest Science graduate 76.50
SC General 122.00
Female 112.00
OBC General 122.00
Female 112.00
Sport 112.00
Forest Science graduate 76.50
ST General 97.00
Female 88.00
DT(A) General 121.50
Female 102.00
NT(B) General 114.00
Female 97.50
SBC General 118.00
Female 101.00
NT(C) General 122.00
Female 112.00
EWS General 122.00
Female 112.00
Sport 79.00
Forest Science graduate 60.50
Orphan 94.00

Download MPSC Technical Services Forest Prelims Cutoff 2021


➤महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा मधून (MPSC Gazetted Technical services Exam) मधून MPSC forest Prelims Cutoff 2021, MPSC Agriculture Prelims Cutoff 2021,MPSC Civil Engineering Prelims Cutoff 2021,MPSC Electrical Engineering Prelims exam Cutoff 2021,MPSC Mechanical Engineering Prelims exam Cutoff 2021 घेतल्या गेल्या ,त्या परीक्षेतील Open cutoff पुढीलप्रमाणे


Exam Category Prelims Cutoff
MPSC Forest Services 2021 General 122.00
MPSC Agriculture Services 2021 General 87.00
MPSC Civil Engineering Services 2021 General 81.50
MPSC Mechanical Engineering Services 2021 General 109.00
MPSC Electrical Engineering Services 2021 General 81.50

MPSC Technical Services Forest Prelims Cutoff 2019

➤MPSC Technical Services Forest Prelims Cutoff 2019 हा खालील तक्त्या मध्ये दिलेला आहे , MPSC Technical Services Forest Prelims Cutoff ची cast Wise - SC ,ST OBC,OPEN, EWS अशी विभागणी केली जाते, पुढे MPSC Forest pre Cutoff 2019,MPSC Forest pre Cutoff 2018,MPSC Forest pre Cutoff 2017,MPSC Forest pre Cutoff 2016, उपलब्ध आहे .

Cast Cutoff
Open-General 48
Open-Female 44
Open-Sport 29
Open-Orphan 13
Open-Forest 30
SC-General 45
SC-Female 42
SC-Sport 21
SC-Forest 24
OBC-General 48
OBC-Female 44
OBC-Sport 29
OBC-Forest 30
SEBC-General 48
SEBC-Female 44
SEBC-Sport 29
SEBC-Forest 27
EWS-General 40
EWS-Female 20
ST-General 42
ST-Female 46
SBC-General 47
SBC-Female 40
NT(C)-General 48
NT(C)-Female 43
NT(D)-General 48
NT(D)-Female 44
NT(B)-General 48
DT(A)-General 48

Download MPSC Technical Services Forest Prelims Cutoff 2019

MPSC Technical Services Forest Prelims Cutoff 2018

➤MPSC Technical Services Forest Prelims Cutoff 2018 हा खालील तक्त्या मध्ये दिलेला आहे , MPSC Technical Services Forest Prelims Cutoff ची cast Wise - SC ,ST OBC,OPEN, EWS अशी विभागणी केली जाते, पुढे MPSC Forest pre Cutoff 2019,MPSC Forest pre Cutoff 2018,MPSC Forest pre Cutoff 2017,MPSC Forest pre Cutoff 2016, उपलब्ध आहे .

Category Sub-Category Cutoff
Open General 54
Female 50
Sport 25
Forest Science graduate 38
SC General 47
Female 41
Sport 23
Forest Science graduate 21
OBC General 54
Female 48
Sport 32
Forest Science graduate 27
ST General 45
Female 37
DT(A) General 53
Female 43
NT(B) General 52
Female 47
NT(D) General 54
Female 46
NT(C) General 54

Download MPSC Technical Services Forest Prelims Cutoff 2018

MPSC Technical Services Forest Prelims Cutoff 2017

➤MPSC Technical Services Forest Prelims Cutoff 2017 हा खालील तक्त्या मध्ये दिलेला आहे , MPSC Technical Services Forest Prelims Cutoff ची cast Wise - SC ,ST OBC,OPEN, EWS अशी विभागणी केली जाते, पुढे MPSC Forest pre Cutoff 2019,MPSC Forest pre Cutoff 2018,MPSC Forest pre Cutoff 2017,MPSC Forest pre Cutoff 2016, उपलब्ध आहे .

Cast Sub-Category Cutoff
Open General 52
Female 46
Sport 20
Forest Science graduate 36
SC General 46
Female 41
OBC General 52
Female 49
ST General 41
DT(A) General 50
NT(B) General 44
SBC General 50
NT(C) General 52
NT(D) General 52

Download MPSC Technical Services Forest Prelims Cutoff 2017

MPSC Technical Services Forest Prelims Cutoff 2016

➤MPSC Technical Services Forest Prelims Cutoff 2016 हा खालील तक्त्या मध्ये दिलेला आहे , MPSC Technical Services Forest Prelims Cutoff ची cast Wise - SC ,ST OBC,OPEN, EWS अशी विभागणी केली जाते, पुढे MPSC Forest pre Cutoff 2019,MPSC Forest pre Cutoff 2018,MPSC Forest pre Cutoff 2017,MPSC Forest pre Cutoff 2016, उपलब्ध आहे .

Cast Sub-category Cutoff
Open General 35
Female 48
Sport 37
Forest Science graduate 35
OBC General 48
Female 40
Sport 32
Forest Science graduate 30
SC General 50
Female 41
Sport 26
Forest Science graduate 26
ST General 41
Female 34
DT(A) General 50
Female 37
NT(D) General 50
Female 38

Download MPSC Technical Services Forest Prelims Cutoff 2016

MPSC Technical Services Civil Service Prelims Cutoff 2020

➤MPSC Technical Services Civil Service Prelims Cutoff 2020 हा खालील तक्त्या मध्ये दिलेला आहे , MPSC Technical Services Civil Service Prelims Cutoff ची cast Wise - SC ,ST OBC,OPEN, EWS अशी विभागणी केली जाते, पुढे MPSC Civil Service pre Cutoff 2019,MPSC Civil Service pre Cutoff 2018,MPSC Civil Service pre Cutoff 2017,MPSC Civil Service pre Cutoff 2016, उपलब्ध आहे .

Cast Sub-category Cutoff
Open General 40.00
Female 36.25
Sport 11.00
OBC General 40.00
Female 40.00
Sport 36.25
Divyang Physical disability 15.50
Hearing impairment 5.00
Loco meter disability 26.75
SC General 40.00
Female 36.25
ST General 35.75
Female 35.00
SBC General 40.00
Female 36.25
EWS General 40.00
Female 36.25
NT(C) General 40.00
Female 36.25
DT(A) General 40.00
NT(D) General 40.00

Download MPSC Technical Services Civil Prelims Cutoff 2020

FAQ:MPSC Technical Services Exam Pre And Mains cutoff

Q.1 Is there separate Exam For Various Post in Maharashtra Gazetted Technical Services ?
➤ No, There is a Combine Exam For All Post..

Q.2 What is Negative marking System in Maharashtra Gazetted Technical Services exam ?
➤ 1/4 Mark deducted For a Wrong Answer.

Q.3 Is There seperate cutoff For Various Pre in the Maharashtra Gazetted Technical Services Exam?
➤As Per Notification Published For MPSC Gazetted Technical Services Exam separate cutoff will be display but Combine Preliminary Exam Conducted Combine

Q.4 Maharashtra Gazetted Technical Services पूर्व परीक्षा किती गुणांची असते?
➤ 200.

Q.5 Maharashtra Gazetted Technical Services Pre परीक्षे मध्ये Cast Wise Cutoff लागतो का ?
➤ होय , Cast अंतर्गत Male,Female,Sport असे वेगवेगळे Cutoff लागतात.