https://www.dompsc.com


MPSC STI Mains Result And Cutoff[2022-2015]

MPSC STI Mains Result And Cutoff[2022-2015]

Author

By Shubham Vyawahare

16-June-2024

➤ महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोग (MPSC) दरवर्षी महराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागामध्ये अधिकारी , कर्मचारी स्वरूपाची भरती करण्यासाठी MPSC State Service परीक्षा घेत असते.यापरीक्षे द्वारे अनेक पदे भरली जातात ,या पद मध्ये वर्ग १ व वर्ग २ पदाचा समावेश असतो.
➤ या परीक्षा मध्ये पुढील वर्षीच्या परीक्षेला सामोरे जायचे असल्यास पूर्वीचे MPSC STI Mains Cutoff बघणे व त्याचे अवलोकन करणे अत्यंत गरजेच असत.परीक्षे मध्ये पास होणार्या विद्यार्थी अधिकारी नेहमी नवीन होतकरू विद्यार्थांना हेच सांगत असतात कि MPSC STI Mains Cutoff And Result चे छान पुनरवलोकन करा आणि पुढील परीक्षेस सामोरे जा.
➤ पुढे MPSC STI Mains Cutoff 2021,MPSC STI Mains Cutoff 2020,MPSC STI Mains Cutoff 2019,MPSC STI Mains Cutoff 2018,MPSC STI Mains Cutoff 2017,MPSC STI Mains Cutoff 2016,MPSC STI Mains Cutoff 2015 उपलब्ध आहे.


MPSC STI Mains Cutoff 2021

➤२०२० पासून मुख्य परीक्षेमध्ये बदल झाला असून मुख्य परीक्षा हि आता ४०० गुणांची झाली आहे.नवीन पद्धती नुसार दोन पेपर असतील आणि प्रत्येक पेपर हा २०० गुणांसाठी असेल

Category Sub-Category STI Mains Cut-off
Open
General
Female
Sport
-
-
-
SC
General
Female
Sport
-
-
-
ST
General
Female
-
-
DT (A)
General
-
NT (B)
General
--
NT (C)
General
Female
-
-
NT (D)
General
--
OBC
General
Female
SPORT
-
-
-
EWS
General
Female
-
-
Ph
Blindness Or low Vision
Hearing Impairment
Locomotor disability or cerebral palsy
-
-
-

MPSC STI Mains Cutoff 2020

➤२०२० पासून मुख्य परीक्षेमध्ये बदल झाला असून मुख्य परीक्षा हि आता ४०० गुणांची झाली आहे.नवीन पद्धती नुसार दोन पेपर असतील आणि प्रत्येक पेपर हा २०० गुणांसाठी असेल

Category Sub-Category STI Mains Cut-off
Open
General
Female
Sport
290.00
276.00
231.00
SC
General
Female
Sport
259.00
255.00
186.00
ST
General
Female
238.00
228.00
DT (A)
General
274.50
NT (B)
General
--
NT (C)
General
Female
285.00
265.00
NT (D)
General
--
OBC
General
Female
SPORT
281.00
264.00
204.00
EWS
General
Female
286.00
271.50
Ph
Blindness Or low Vision
Hearing Impairment
Locomotor disability or cerebral palsy
260.41
260.50
244.50

MPSC STI Mains Cutoff 2019

Category Sub-Category STI Mains Cut-off
Open
General
Female
140
128
Sc
General
Female
117
118
St
General
Female
106
106
DT (A)
General
127
SBC
General
127
NT (C)
General
135
NT (D)
General
133
Obc
General
Female
133
125
SEBC
General
Female
138
126
Ph
Blindness Or low Vision
Hearing Impairment
Locomotor disability or cerebral palsy
124
107
127

MPSC STI Mains Cutoff 2018

Category Sub-Category STI Mains Cut-off
Open
General
Female
Sport
139
130
108
Sc
General
Female
Sport
120
115
94
St
General
Female
121
106
NT (B)
General
139
NT (C)
General
Female
-
-
SBC
General
121
OBC
General
Female
--
--
Ph
Blindness Or low Vision
Hearing Impairment
Locomotor disability or cerebral palsy
123
109
124
➤ MPSC STI Mains 2018 Cutoff is the exceptional Cutoff for all of the Aspirants because if analyze the last 5 years Cutoff on this page You will Definitely realize that the 2018 MPSC STI Mains Cutoff is Shocking.

MPSC STI Mains Cutoff 2017

Category Sub-Category STI Mains Cut-off
Open
General
Female
Sport
135
123
114
Sc
General
Female
Sport
123
123
103
St
General
Female
Sport
114
104
107
DT (A)
General
Female
Sport
127
119
114
NT (B)
General
Female
128
115
SBC
General
Female
128
120
NT (c)
General
Female
133
122
NT (D)
General
Female
133
124
OBC
General
Female
Sport
130
123
117
Ph
Locomotor disability or cerebral palsy
130

MPSC STI Mains Papers 2016

Category Sub-Category STI Mains Cut-off
Open
General
Female
Sport
133
119
110
Sc
General
Female
Sport
117
116
77
St
General
Female
117
104
DT (A)
General
Female
123
113
NT (B)
General
Female
121
113
NT (C)
General
Female
Sport
129
117
118
NT (D)
General
--
OBC
General
Female
Sport
129
120
103
Ph
Hearing Impairment
Locomotor disability or cerebral palsy
124
107

MPSC STI Mains Cutoff 2015

Category Sub-Category STI Mains Cut-off
Open
General
Female
Sport
132
120
118
Sc
General
112
St
General
Female
Sport
102
93
80
DT (A)
General
Female
127
100
OBC
General
Female
--
109
Ph
Blindness Or low Vision
Hearing Impairment
Locomotor disability or cerebral palsy
111
101
113

Credits:Mpsc Official Website