https://www.dompsc.com


MPSC Technical services Prelims exam Syllabus in Marathi

MPSC Technical services Prelims exam Syllabus in Marathi

Author

By Shubham Vyawahare

10-July-2024
➤ MPSC Technical Services Exam Syllabus:Maharashtra Public Commission द्वारे तांत्रिक सेवे साठी पद भरती केली जाते ,या परीक्षांमधून महाराष्ट्र वन सेवा-Maharashtra Forest Services ,महाराष्ट्र कृषी सेवा-Maharashtra Agriculture Services ,महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा-Maharashtra Engineering services ,महाराष्ट्र यांत्रिकी सेवा-Maharashtra Electrical Services अश्या परीक्षा ची योजना आखून विवध विभागातील पदे भरली जातात.
➤MPSC Technical Services Exam मधून विविध पदे भरली जातात त्यात सहायक्क वन सरंक्षक गट अ,वनक्षेत्रपाल गट ब तसेच कृषी सेवेमार्फत तालुका कृषी अधिकारी वर्ग -ब अशी पदे भरली जातात,सर्व पदांचा तपशील खाली दिलेला आहे.

MPSC Techical Service Exam Prelims ची तयारी करण्याकरिता त्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम माहिती असणे अंत्यंत गरजेच असते त्याचा अभ्यासक्रम MPSC Technical Exam Prelims Syllabus समजून घेऊन माघील वर्ष्याच्या प्रश्नपत्रिका MPSC Technical Exam Previous Year Papers,MPSC Forest pre syllabus,MPSC Agriculture Pre syllabus, Maharashtra Engineering services pre syllabus,Maharashtra Electrical Services pre syllabus चा अभ्यास केल्यास परीक्षा पास होण्यास उपयुक्त ठरते.

MPSC Technical Services Preliminary Exam Structure

➤ MPSC Technical Services Preliminary Exam Structure: आयोगामार्फत विविध पदांसाठी घेतल्या जाणारया महाराष्ट्र तांत्रिक सेवे चे परीक्षे चे स्वरूप ३ टप्प्यामध्ये असते

Exam Stages Marks
MPSC Technical Combine Pre Exam 200
MPSC Technical Mains Exam (Separate) 400
MPSC Technical Mains Interview (Separate) 50
➤महाराष्ट्र तांत्रिक सेवा पूर्व परीक्षां हि संयुक्त होते तर महाराष्ट्र तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा हि प्रत्येक सेवे नुसार वेगळी होते.

MPSC Technical Services Exam 2021

Topics Date
Registration Date 21 Feb 2022 - 14 Mar 2022
Exam Date
Prelims 30 Apr 2022
Mains Exam 24 Sep 2022 - 24 Sep 2022-1 Oct 2022 - 1 Oct 2022
Total vacancy 2021 588

MPSC Technical Services Prelims Syllabus in Marathi

➤ आयोगाने दिलेल्या Syllabus वर आधारित MPSC Technical Services Prelims Syllabus,MPSC Forest pre syllabus,MPSC Agriculture Pre syllabus, Maharashtra Engineering services pre syllabus,Maharashtra Electrical Services pre syllabus पुढीलप्रमाणे

Subject Topics
मराठी सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, वाक्प्रचार व म्हणी यांचा अर्थ आणि उपयोग तसेच उता-यावरील प्रश्नांची उत्तरे
इंग्रजी Common vocabulary, Sentence structure, Grammar, Use of Idioms & Phrases and their meaning and Comprehension of passage.
Geography भारताचा व महाराष्ट्राचा भुगोल
Polity भारतीय राजव्यवस्था
पर्यावरण मानवी विकास व पर्यावरण, पर्यावरण पूरक विकास, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संधारण विशेषतः व वनसंधारण, विविध प्रकारची प्रदूषणे व पर्यावरणीय आपत्ती, पर्यावरण संवर्धनात कार्यरत असलेल्या राज्य/ राष्ट्र/ जागतिक पातळीवरील संघटना / संस्था.
General Science Science[Physics,Chemistry, Remote Sensing, Aerial and drone photography, GIS and its application, etc. and Information and communication technology
Current Affairs जागतिक तसेच भारतातील.
Mental Ability General mental ability (logical reasoning, analytical ability, problem-solving, basic numeracy)

MPSC Technical Services Prelims Syllabus Pdf

FAQ:MPSC Technical services Prelims exam Syllabus in Marathi

Q.1 Is there separate Exam For Various Post in Maharashtra Gazetted Technical Services ?
➤ No, There is a Combine Exam For All Post..

Q.2 What is Negative marking System in Maharashtra Gazetted Technical Services exam ?
➤ 1/4 Mark deducted For a Wrong Answer.

Q.3 Maharashtra Gazetted Technical Services मध्ये कोणत्या परीक्षा असतात?
➤Maharashtra Gazetted Technical Services परीक्षेमध्ये Maharashtra Agriculture Service,Maharashtra Engineering Service (Civil,Electrical),Maharashtra Forest Services चा समावेश असतो

Q.4 Maharashtra Gazetted Technical Services पूर्व परीक्षा किती गुणांची असते?
➤ 200.

Q.5 Do we have subjective Mains Question Papers in Maharashtra Gazetted Technical Services?
➤ No There is No Any DESCRIPTIVE Paper.